Všeobecné obchodné podmienky


§ 1 Všeobecné ustanovenia, Oblasť pôsobnosti
1.1 Tieto obchodné podmienky platia vo svojom právoplatnom znení pre všetky súčasné a budúce obchody medzi spoločnosťou HoReCa a kupujúcim.
1.2 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na fyzické a právnické osoby, ktoré jednajú pri uzatváraní zmluvy vo výkone živnostenskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti (podnikatelia) a voči právnickým osobám verejného práva.
1.3 Odlišné, protichodné alebo doplňujúce Všeobecné obchodné podmienky budú potvrdené, obzvlášť pri fakte, že nie sú súčasťou zmluvy, iba ak sa výslovne a písomne potvrdí ich platnosť spoločnosťou HoReCa.

§ 2 Uzatvorenie zmluvy, Ceny
2.1 Ponuky spoločnosti HoReCa sú nezáväzné. Technické zmeny, ako aj zmeny vo forme, farbe, príp. hmotnosti, zostávajú v miere únosnosti vyhradené.
2.2 S objednávkou tovaru zákazník záväzne vyhlasuje, že i nadobne objednaný tovar. Spoločnosť HoReCa je oprávená, ale nie povinná, prijať v objednávke sa nachádzajúcu zmluvnú ponuku v priebehu dvoch týždňov po príchode do spoločnosti HoReCa. Prijatie môže byť vyhlásené buď písomne podľa odseku 2.6 alebo expedíciou tovaru zákazníkovi.
2.3 Uzatvorenie zmluvy nastáva s výhradou správnej a načas prevedenej samostatnej a zo strany dodávateľa uskutočnenej dodávky. Toto platí len v prípade, že nedodanie nie je zastúpené spoločnosťou HoReCa, obzvlášť pri uzatvorení zhodného krycieho obchodu prostredníctvom dodávateľa spoločnosti HoReCa. Zákazník bude informovaný o nedostupnosti služby.
2.4 Cenové údaje v hlavnom katalógu, v zvláštnych cenníkoch a na webovej stránke sú nezáväzné. Záväzné sú vždy len ceny v najnovších cenníkoch. Platia ceny zo skladu v Bratislave.
2.5 Všetky ceny sa vykazujú v eurách vrátane DPH, v danom čase vystavenia faktúry platnej právnej výške. Pre členov EU odpadá DPH, ak sa títo pri pridelení zákazky a pri vývoze do krajiny EU preukážu zákazníkom svojím overeným ID-číslom dane obratu a preukážu vývoz do zahraničnej krajiny EU.
2.6 Zákazky zadané spoločnosti HoReCa sa stávajú platnými až s písomným alebo elektronickým potvrdením zákazky spoločnosťou HoReCa. HoReCa sa zaväzuje dodržať dodací termín potvrdených zákaziek, pokým kupujúci dodrží povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy.

§ 3 Znížené množstvá, Postup objednávania
3.1 HoReCa nie je povinná prijať prvé zákazky s hodnotou tovaru pod 500,00 Euro.
3.2 Objednávky sú písomné, a síce, zadané formou listu, faxu, email-u alebo online, nesmú byť ale v žiadnom prípade zdvojené, teda nesmú sa zadávať napr. formou listu a faxu alebo listu a emailu. Náklady, ktoré vzniknú takouto dvojitou objednávkou a dvojitým zaslaním, budú zaúčtované spoločnosťou HoReCa kupujúcemu do faktúry.

§ 4 Nákup vzoriek
4.1 Na želanie kupujúceho je možné zaslanie jednotlivých vzoriek. Spoločnosť HoReCa si vyhradzuje, vynechať zo zasielania vzoriek jednotlivé časti kolekcií (napr. sedačky, lôžka). Finančné plnenie sa uskutočňuje v Nemecku a Rakúsku formou dobierky a vo všetkých ostatných krajinách úhradou predfaktúry.
4.2 Nepoškodená vzorka môže byť zaslaný späť spoločnosti HoReCa, originálne zabalená a oslobodená od prepravného a balného na dobropis vo výške hodnoty tovaru. Spätné zaslanie kupujúcim je však možné iba v priebehu doby jedného mesiaca od prijatia vzorky.
4.3 Vzorky špeciálnych vyhotovení (napr. špeciálny lak, špeciálne rozmery) sú vylúčené zo spätnej zásielky na dobropis. Naspäť zaslané vzorky, z ktorých sa budú môcť ďalej použiť iba čiastkové komponenty (napr. čalúnenie s látkovým poťahom), budú pripísané k dobru tiež len k tejto časti (napr. biely vankúš).

§ 5 Balenie, Montáž
5.1 Všetky predmety kúpy sú chránené špedične vyhovujúcim prepravným balením. Náklady na prepravné balenie sú znášané kupujúcim.
5.2 Kupujúci je povinný, zabezpečiť baliaci materiál na vlastné náklady.
5.3 Tovar sa dodáva čiastočne nezmontovaný. Záruka v prípade nesprávnej montáže kupujúcim je vylúčená.

§ 6 Platobné podmienky
6.1 Platba kúpnej ceny (=príjem platby pred dodávkou) nastáva formou predfaktúry.
6.2 Platba kúpnej ceny formou dobierky je možná len pre Nemecko a Rakúsko, ak je uhradená záloha v dvojnásobnej výške prepravných nákladov. Táto záloha slúži ako peňažná záruka pre možný spätný transport pri odmietnutí prevzatia tovaru.
6.3 Pri existujúcich obchodných vzťahoch a žiadosti zákazníka, je možné otvorenie účtovného konta s dohodnutým úverovým limitom. Na spracovaniu žiadosti si vyhradzuje spoločnosť HoReCa cirka tri týždne. Výška kreditného limitu je závislá od platobnej schopnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný dodržať 14 dňový termín splatnosti. Pri prekročení tejto lehoty splatnosti a pri zaslaní prvej upomienky je spoločnoť HoReCa oprávnená, pozastaviť možnosť úverového limitu až do úhrady dlžnej čiastky, v prípade druhej upomienky ho zrušiť. Spoločnosť HoReCa je následne oprávnená, odoprieť každú nasledujúcu dodávku kupujúcemu na faktúru.
6.4 Pri omeškaní platby je spoločnosť HoReCa oprávnená, vyžadovať úroky z omeškania od dátumu prvej upomienky, vo výške 8 % nad bežnú úrokovú mieru. Ak je spoločnosť HoReCa v pozícii, preukázať vyššie škody z omeškania, je oprávnená, uplatniť si tieto škody.
6.5 Práva na započítanie pohľadávky prislúchajú kupujúcemu iba vtedy, ak sú ustanovené právoplatne jeho protinároky, bezsporne, príp. uznané spoločnosťou HoReCa. Zákazník si môže uplatniť retenčné zadržiavacie právo iba v prípade, ak jeho protinárok rovnako spočíva na zmluvnom vzťahu.
6.6 I v prípade oprávnenej reklamácie, nemá zákazník žiadne spätné zadržiavacie právo. Považovalo by sa za neprimerané i vtedy, ak by bolo úplné zadržanie obzvlášť spôsobené bezvýznamnosťou nedostatku alebo chýbajúcou časťou dodávky.

§ 7 Dodacie lehoty, Špeciálne vyhotovenia na žiadosť zákazníka
7.1 Pri všetkých zákazkach so zálohou, príp. s platbou formou predfaktúry môže začať spracovanie vyexpodavania v spoločnosti HoReCa až po prijatí platby. Pri zásielkovej kúpe sa určia dodacie termíny „prichádzajúc ku kupujúcemu" a môžu byť - predovšetkým i kvôli nepredpokladateľným okolnostiam pri doprave - iba nezáväzné.
7.2. Ak omešká spoločnosť HoReC dodávku, za ktorú nesie záruku, je tak ručenie za škody
pre prípad jednoduchej nedbalosti vylúčené. Nároky na náhradu škody kvôli nesplneniu neprislúchajú kupujúcemu, ak spočíva prieťah na zámere alebo hrubej nedbalosti. V ostatných prípadoch je obmedzená záruka náhradou škody spoločnosťou HoReCa na 50 % nastávajúcej škody. Dodržanie dodacej povinnosti spoločnosťou HoReCa predpokladá vždy načas a riadne uskutočnené splnenie povinností kupujúceho.

§ 8 Prechod rizika, Zásielkový obchod
8.1 Riziko náhodného zániku a zhoršenia sa stavu tovaru prechádza na zákazníka, akonáhle tovar opustil sklad spoločnosti HoReCa. Prechod nastáva v momente omeškania prevzatia zo strany kupujúceho.
8.2 Pri zásielkovej kúpe splnomocňuje spoločnosť HoReCa v mene kupujúceho za úhradu paušálnych prepravných nákladov špedíciu s dodávkou priamo do domu. Špeditér zaisťuje vyloženie tovaru výlučne na želanej adrese. HoReCa nemôže zaviazať špeditéra, tovar i zložiť.
8.3 Samostatný odber zo skladu treba dohodnúť dostatočne vopred a výslovne medzi kupujúcim a spoločnosťou HoReCa.
8.4 Kupujúci sa zaväzuje, preskúšať si zásielku pri príjme bezodkladne na jej úplnosť, správnosť tovaru a viditeľné škody. Pri zistení škôd a nedostatkov, musí kupujúci tieto zaznamenať do prepravného listu und nechať ho potvrdiť prepravcom. Po prijatí tovaru je kupujúci povinný rozbaliť tovar a preveriť skryté prepravné vady, poruchy a rozbitie. Pri vyskytnutí sa prepravných škôd, je kupujúci bezodkladne povinný, upovedomiť spoločnosť HoReCa. Kupujúci uchová prepravný obal pre prípad spätnej zásielky tovaru. Ak si kupujúci vyzdvihne tovar osobne, zásielka je považovaná od vyzdvihnutia v sklade spoločnosti HoReCa za doručenú. Pri osobnom vyzdvihnutí je kupujúci povinný, preveriť tovar okamžite pri prevzatí na úplnosť, správnosť a stav. Prípadné chýbajúce množstvá a nedostatky sa musia oznámiť bezodkladne personálu spoločnosti HoReCa. Zásielka je považovaná od tohto momentu za doručenú. Zjavné a skryté transportné závady sú pre tento prípad následne menej brané do úvahy, rovnako ako lehota oznámenia podľa §11(3).

§ 9 Oneskorenie odberu
Ak sa kupujúci oneskorí v odbere tovaru alebo odber nie je na základe iných, kupujúcim spôsobených okolností možný, je tak spoločnoť HoReCa oprávnená, vyžadovať takto vzniknutú náhradu škodu od kupujúceho. Toto platí obzvlášť pre skladové a iné náklady. Pre prechod rizika platí § 8, bod 8.1.

§ 10 Výhrada vlastníctva
10.1 Pri zmluvách s podnikmi si spoločnosť HoReCa ponecháva vlastníctvo tovaru až do úplného vyrovnania všetkých požiadaviek z bežných obchodných vzťahov.
10.2 Zákazník je povinný starostlivo ošetrovať tovar. Pokiaľ sú potrebné servisné a technické práce, je ich kupujúci povinný pravidelne vykonávať.
10.3 Kupujúci je povinný, bezodkladne oznámiť spoločnosti HoReCa prípadný prístup tretej osoby ku tovaru v prípade zabavenia majetku, ako i jeho prípadné poškodenie alebo zničenie. Pri výmene majiteľov tovaru, ako i zmene ich obchodného miesta, má zákazník povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť spoločnosti HoReCa.
10.4 HoReCa je oprávnená, pri protizmluvnom správaní sa zákazníka, obzvlášť pri omeškaní platby alebo pri porušení povinnosti podľa predchádzajúcich bodov 3 a 4, odstúpiť od zmluvy a vyžiadať si vrátenie tovaru.
10.5 Kupujúci je oprávený, postúpiť tovar ďalej v regulérnom obchodnom jednaní. Odstupuje tým všetky požiadavky spoločnosti HoReCa vo výške sumy faktúry, ktoré vznikajú ďalším predajom voči tretej osobe. Toto platí aj vtedy, ak kupujúci sprostredkúva tovar s výhradou
vlastníctva po spracovaní alebo ho spája s mobilnými vecami alebo s nehnuteľnosťou. Spoločnosť HoReCa prijíma odstúpenie. Po odstúpení je zákazník oprávnený ku vymáhaniu požiadavky. Spoločnosť HoReCa si vyhradzuje, vybrať si sama pohľadávku, pokým si zákazník riadne nesplní svoje platobné povinnosti a nedostane sa z platobného omeškania.
10.6 Úprava a spracovanie tovaru zákazníkom nastáva vždy v mene a na zákazku spoločnosti HoReCa. V prípade, že nasleduje spracovanie predmetov, ktoré nesú výhradu vlastníctva, vyžaduje si spoločnoť HoReCa na novej veci svoje spoluvlastníctvo vo vzťahu ku hodnote spoločnosťou HoReCa dodávaného tovaru ku ostaným spracovávaným predmetom. Rovnaké platí, ak sa tovar mieša s inými, spoločnosti HoReCa nepatriacimi predmetmi. Zákazník zaistí novú vec obchodne obvyklou starostlivosťou pre spoločnosť HoReCa zdarma.

§ 11 Záruka
11.1 Dohodnutou akosťou tovaru sa rozumie v zásade len opis výrobku spoločnosti HoReCa. Verejné vyjadrenia, vychvaľovanie alebo reklama spoločnosti HoReCa, nehovoria popri tom o žiadnych zmluvných akostných údajoch. Farebné vzory v katalógu sú nezáväzné.
11.2 Záručná lehota činí jeden rok. Záruka zaniká pri použitiu sa odcudzujúcom účele ako i pri technickej zmene spoločnosťou HoReCa dodávaného tovaru.
11.3 Kupujúci sa zaväzuje, bezodkladne si pri preberaní preveriť tovar na jeho úplnosť, zjavné škody, nesprávnu dodávku ako i iné nedostatky. Ak sú v tomto smere zistené odchýlky od zmluvne dlžného tovaru, musí toto zákazník písomne oznámiť spoločnosti HoReCa v priebehu doby desiatich pracovných dní od prevzatia tovaru. V opačnom prípade je uplatnenie záručného nároku vylúčené. Ku zachovaniu lehoty stačí včasné odoslanie. Zákazník nesie plné dôkazné bremeno za celkové predpokladané nároky, obzvlášť za nedostatok samotný, za čas stanovenia nedostatku a za včasnosť reklamácie. Ak sa neuskutoční reklamácia v stanovenej lehote, zanikajú všetky nároky na reklamáciu, napriek tomu, ak by aj mohli byť konštatované nedostatky, množstevné odchýlky, nesprávna dodávka a poškodenia pri primeranej a bezodkladnej previerke tovaru. Zanedbateľné odchýlky v miere, farbe a prevedení tovaru, neoprávňujú ku záručným nárokom.
11.4 Ak sa chýbajúce množstvá reklamujú oprávneným spôsobom, chýbajúci tovar bude dodaný dodatočne. Za preukázané nedostatky tovaru poskytuje spoločnosť HoReCa podľa vlastného výberu záruku prostredníctvom dodatočnej úpravy alebo formou dodatočnej dodávky. Ak poskytnutie záruky zlyhá, poskytne spoločnosť HoReCa kupujúcemu primeranú cenovú náhradu. Spoločnosť HoReCa je oprávnená, vyžadovať za použitie reklamovaného tovaru, ktorý sa zo strany kupujúceho napriek tomu a bez špeciálnej dohody naďalej používa, primerané odškodnenie. Ak sa dohodne odstúpenie od zmluvy alebo výmena počas doby trvania záruky, spoločnosť HoReCa je tak oprávnená, vyžadovať primerané odškodnenie používania. Pri konštruktívnych nedostatkoch je zákazník povinný, prestať ďalej používať tovar. Nároky na náhradu škody, sú obzvlášť i kvôli následným škodám, vylúčené. Prepravné balenie musí byť uchované kupujúcim, pre prípad spätného zaslania tovaru.
11.5 Spätné zaslanie tovaru môže byť realizované iba so súhlasom spoločnosti HoReCa. Špeciálne vyhotovené, montované a lakované tovary (= špeciálne vyhotovenia) nie sú spoločnosťou HoReCa spätne prijaté. Náklady za samostatne prevedené vylepšenia, pokiaľ sa nebolo výslovne dohodnuté so spoločnosťou HoReCa inak, prevzaté nebudú.
11.6 Garancie v právnom slova zmysle zákazník spoločnosťou HoReCa neobdrží. Garancie výrobcu zostávajú týmto nedotknuté.

§ 12 Záverečné ustanovenia
12.1 Platí právo Nemeckej spolkovej republiky. Ustanovenia obchodného práva OSN sa na takto uzatvorené obchody nevzťahujú.
12.2 Miesto plnenia a sídlo súdu je pre oba prípady Hanover. Rovnako to platí i v prípade, ak zákazník nemá žiadne všeobecné sídlo súdu v Nemecku alebo bydlisko, príp. ak nie je známy pobyt zákazníka v čase vznesenia žaloby. HoReCa je taktiež oprávnená, zažalovať kupujúceho v mieste jeho bydiska.
12.3 Ak by sa mali celkom alebo čiastočne stať jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy so zákazníkom, vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatnými, nedotkne sa to týmto platnosti ostatných ustanovení. Celé alebo čiastočne neplatné opatrenie má byť nahradené iným opatrením, ktorého obchodný účinok sa čo možno najviac blíži neplatnému opatreniu.