Impresum


Za obsah zodpovedá:

HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o.
Košická 63/30
CZ-101 00 Praha 10
IČ: 24207438
DIČ: CZ24207438
Fax:+420 2 27203561
E-Mail: office(at)go-horeca.cz

Copyright
Všetky správy, vyobrazenia a grafiky slúžia ako ponuka spoločnosti HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o. s výhradou osobných údajov a informácií používateľa. Realizované použitie je len na vlastné nebezpečenstvo. Záruka za využitie servisov alebo ich nepoužiteľnosť nebude prijatá. Toto platí aj pre následné škody. Všetky údaje, obzvlášť databázy tejto ponuky užívaju ochranu autorského zákona. Spracovanie alebo reprodukcia je prípustná len do tej miery, pokým je toto nutné pre ich bežné použitie. Každé, z toho vyplývajúce spracovanie, rozmnožovanie a rozširovanie, príp. reprodukcia prekračuje použitie a spracovanie databáz a predstavuje porušenie autorského zákona, ktoré bude trestne stíhané a zaväzuje k náhrade škody.

Záručné upozornenie
Záruka za touto webovou stránkou poskytované, príp. rozširované informácie, obsahy a programy a za škody, ktoré vzniknú z nevhodných, neúplných alebo chybných obsahov alebo programov, sú vylúčené, iba ak by takéto škody boli spôsobené spoločnosťou HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o. alebo jej spolupracovníkmi úmyselne alebo hrubou nedbalosťou.

HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o. si výslovne vyhradzuje, zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránky alebo celkovú ponuku bez zvláštneho oznámenia alebo pozastaviť zverejnenie stránok čiastočne alebo celkovo, dočasne alebo s konečnou platnosťou.

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na ďalšie internetové stránky (linky), ktoré sa nachádzajú mimo rozsah kompetencií spoločnosti HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o., vzniká záruka v predchádzajúcej časti uvedených hraniciach iba vtedy, ak je spoločnoť HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o. znalá obsahu a bolo technicky možné a uskutočniteľné, zabrániť použitiu v prípade protiprávneho obsahu. Spoločnosť HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o. týmto výslovne vyhlasuje, že v čase zadávania liniek, neobsahovali príslušné prepojené stránky ilegálny obsah. Na aktuálnu a budúcu stavbu, obsah a pôvod prepojených stránok nemá spoločnosť HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o.žiaden vplyv. Spoločnosť HoReCa manufacture & merchandising, s.r.o. sa týmto výslovne dištancuje od každých obsahov všetkých prepojených stránok, ktoré boli zmenené po zadaní liniek a neosvojuje si preto ich obsah.